Over VAS-Amsterdam

De vereniging Vaidiek Arya Samaj Amsterdam (VAS-Amsterdam)

Is opgericht op 18 september 1987 en statutair gevestigd te Amsterdam. Zij is ontstaan door het samengaan van vier verschillende Arya Samaj organisaties die hun activiteiten ontplooiden in Amsterdam en omstreken. De oprichters, leden en sympathisanten van al deze organisaties zijn vrijwel allemaal afkomstig uit Suriname en waren daar voor het merendeel ook Arya Samajies. In Nederland zijn zij bekend als Surinaamse hindoes van de Arya Samaj beweging . De Arya Samaj is een beweging en zeker geen stroming. Zij dragen de directe authentieke kennis  van de Veda’s kritisch uit. De Vedische kennis geeft aan dat de kosmos steeds in ontwikkeling/beweging is zowel maatschappelijk als spiritueel. De kernwaarden van de Arya Samaj zijn nog steeds actueel en kan zij ook als  een liberaal maatschappelijke organisatie worden aangeduid. Zij heeft een monotheïstisch Godsbeeld. Zij geloven in één onpersoonlijke God (ISHWAR). Gerekend tot het Hindoeïsme – dat zij niet prettig vinden – zijn zij in aantallen op één na de grootste in Nederland en Suriname. Zij willen gewoon als Arya Samaj van Suriname of India of….. . genoemd  worden. De grootste groep is de orthodoxe hindoe stroming en bekend als de Sanatan Dharm.   

De wortel van de Arya Samaj ligt in India en is ontstaan in de periode van de Engelse overheersing in 1875 door Maharishi Swami Dayanand Saraswati. De sociaal maatschappelijke en politieke situatie was zeer erbarmelijk. Er heerste grote armoede onder het grootste deel van de bevolking, kinderhuwelijken waren normaal en vrouwen moesten op de brandstapel als hun echtgenoot was overleden. Hertrouwen was onmogelijk. Het kastenstel was de heersende norm. De bevolking had geen toegang tot het onderwijs. Dit alles gebeurde onder het toeziend oog van de Engelsen, de Maharadja’s en de hoge priesters (brahmanen = hoogste in het kastenstelsel) etc.

In deze omstandigheden is het de oprichter gelukt om een organisatie op te zetten, die ook de basis heeft gelegd voor de politieke onafhankelijkheid van India in 1949.Behalve het politiek bewustzijn te ontwaken heeft hij de basis gelegd voor zuivere spiritualiteit en sociaal maatschappelijke gelijkheid.

Maharshii Swami Dayanand Saraswati is bekend als één van de grootste sociaal maatschappelijke en spirituele hervormer van India. Toegegeven dat er in India nog steeds een aantal problemen bestaan maar vertoont ook een stijgende lijn op tal van gebieden

Buiten Suriname en India zijn er vrijwel overal ter wereld Arya samaj organisaties aanwezig.

VAS-Amsterdam is lid van de federatie PRASNE  Zij hanteert het  Vedisch beleid van democratie, kritiek en ethiek en streeft ernaar om Arya Samaj te promoten binnen zowel de Hindoestaanse als niet-Hindoestaanse gemeenschap op nationaal en internationaal niveau, via de eigen website, lezingen, congressen, publicaties en samenwerkingsverbanden met gelijkgestemde organisaties.

Missie van VAS-Amsterdam

De missie van VAS-Amsterdam is ingegeven door de oprichter, Maharishi Swami Dayanand Sarawati (1824-1883) van de Arya Samaj in 1875 te Mumbai (Bombay) in India. Zijn motto was/is “Back to the Veda’s”. Na vele studies bij verschillende guru’s kwam hij tot de conclusie dat de ware kennis beschreven is in de vier oudste  geschriften, die bekend zijn als de Veda’s. Ved (sanskrit) betekent ‘ Weten ‘ Alle kennis die een mens nodig heeft om een gezond en gelukkig leven te leiden, het welzijn van dieren en planten en de (cyclische) kosmos als geheel  zijn vervat in de vier Veda’s t.w.Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda en Atharva Veda.

Deze oeroude kennis zou zijn geschonken aan vier Rishi’s en geopenbaard aan het begin van de mensheid. Zou dit later hebben plaats gevonden dan was de mensheid vóór de openbaring verstoken zijn van deze Vedische kennis.Dan zou er sprake zijn van partijdigheid van ISHWAR (OERENERGIE), die onpartijdig, eerlijk en oprecht is (mag worden aangenomen).

Het mooie van de oprichter is dat hij iedereen vrij laat om deze kennis niet klakkeloos te accepteren maar kritisch over te zijn. Hij heeft de mensen aangespoord om kritisch te leren denken middels het eigen denkvermogen goed te gebruiken. De oprichter geloofde zelf niet in dogma’s. Hij heeft de in het sanskrit geschreven Veda’s kritisch vertaald in het Hindi om de kennis toegankelijk te maken voor de burgers.

Visie van VAS-Amsterdam

De universele mantra uit de Rig Veda “  vasu deva kutum bakam = de wereld is een grote familie “ geeft heel goed de visie van VAS-Amsterdam aan.
Deze mantra (oeroud maar nog steeds actueel) vertaalt in de kernwaarden komt neer op:

* VRIJHEID van denken ten goede van de gemeenschap, geen beperking door dagma’s,

* BESTRIJDING van racisme, discriminatie (verwerpt het kastenstelsel)  en armoede,

* GELIJKE RECHTEN voor vrouwen en mannen, onderwijs en spirituele thema’s voor iedereen,

* DE ZORG voor planten en dieren en,

* DE ZORG voor de kosmos als geheel.